บริการการศึกษา บริการการศึกษา สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาและนักศึกษา ประกอบด้วย การสมัครนักศึกษาใหม่และออกบัตรนักศึกษา,
การสมัครและลงทะเบียนเรียน และการสมัครสอบ

จองหนังสือออนไลน์ บริการจองหนังสือออนไลน์ ได้แก่ การสมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ, การรับจองและจ่ายหนังสือ และคู่มือการใช้งานระบบ

บริการ สมาชิกเนติบัณฑิตสภา บริการสมาชิก สำหรับ สมาชิกเนติบัณฑิตสภา ประเภท สามัญสมาชิก, สมาชิกวิสามัญ, สมาชิกสมทบ มีบริการดังต่อไปนี้